EQ Guitar KLT-10B với màn hình tròn tuner guitar

Mục 100% như hình ảnh hiển thị
Tính năng: 4 Band EQ cho Acoustic Guitar, phù hợp Hơn cho Guitar
MIDD, BASS, BRILL, TREB
Với một Núm Điều Khiển Âm Lượng.
Với Chromatic Tuner với đèn nền, Màn Hình Tròn
Nguồn Cung Cấp: 9 v Pin

Xem Giá (Chúng tôi luôn Online)